طراحی پوستر و هویت بصری کنگره قدیمی ترین دانشگاه جهان
سومین کنگره بین‌المللی جندی شاپور

طراحی پوستر و هویت بصری سومین کنگره بین المللی جدی شاپور قدیمی ترین دانشگاه جهان

نسخه اولیه تایید نشده

پوستر کنگره بین المللی جندی شاپور

پـروژه بـعـدی
اورتوپد و جراح مفاصل
دکتر صائمی